Network Status

NOTE: If everything is offline, services are likely being restarted. Check back in 2 minutes.

Mainnet (v6762-v3.1.2-0-g84616a7c, v6774-v3.1.3-0-g3dcc92ce, v6775-v3.1.3-1-g956265db)
Shard Status Block Epoch Timestamp (UTC) Leader Endpoint
0 Online 10188061 483 2021-03-08 16:33:27 one1gh043zc95e6mtutwy5a2zhvsxv7lnlklkj42ux https://api.s0.t.hmny.io
1 Online 10224918 483 2021-03-08 16:33:27 one1u0kt4ng2x9c0zl0jv57rwj4rvw8fhem2vqksdv https://api.s1.t.hmny.io
2 Online 10270006 483 2021-03-08 16:33:27 one1xdnm2fj6hyk7e49af2h9dmudkdlta9q354094e https://api.s2.t.hmny.io
3 Online 10233118 483 2021-03-08 16:33:27 one1aywupeg53g38z2y009mzuwdw5u9lwsy2e5yetw https://api.s3.t.hmny.io
Testnet (v6782-v3.1.3-8-g48e25b29)
Shard Status Block Epoch Timestamp (UTC) Leader Endpoint
0 Offline 6829038 73494 2021-03-08 14:55:17 one1yd8hywc5rhas63l2mn9a49hg8znfnha2zntunc https://api.s0.b.hmny.io
1 Online 6938227 73494 2021-03-08 16:33:00 one1wnkg99y40gq9thp9h2velmefxsncm24rq65l8z https://api.s1.b.hmny.io
2 Online 6809568 73494 2021-03-08 16:33:00 one1uq442dvnqlk07cl2mtddxhd2mmuhlejxz2k5nx https://api.s2.b.hmny.io
3 Online 6748348 73494 2021-03-08 16:33:00 one1hg4fnfu0g4v9fhk4nryluy7ylvf03dash5tufz https://api.s3.b.hmny.io